กรรมการสมาคม

กรรมการสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
kfat_commitees_circle_president

นายธนพลธ์ ดอกแก้ว
นายกสมาคมฯ

kfat_commitees_circle_template

นายนนท์ฐวัจน์ ธาตวากรเจริญเดช
อุปนายกคนที่ 1

kfat_commitees_circle_template

นายสูงสุด เผ่าจอมรัตน์
อุปนายกคนที่ 2

kfat_commitees_circle_template

นายสมควร เกตุทอง
อุปนายกคนที่ 3

kfat_commitees_circle_template

นายศุภศักดิ์ โมรา
อุปนายกคนที่ 4

kfat_commitees_circle_weawdao

นางสาวแววดาว เขียวเกษม
เหรัญญิก

kfat_commitees_circle_template

นางสาวศศิภาตา ผาตีบ
เลขานุการและนายทะเบียน

kfat_commitees_circle_template

นางสาวพิชชญาวัลย์ ตันวีระ 
ปฏิคม

kfat_commitees_circle_template

นายณัฐปกรณ์ ทองธิสาร
ประชาสัมพันธ์

kfat_commitees_circle_template

นางสาวทิพยาเนตร ดวงจันทร์
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นางสาวทานตะวัน อาขาล
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นางสาวลาวัลย์ แสนคำหล่อ
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นายกฤติพงศ์ มุ่งมาตร
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นายสมควร สาธุชาติ
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นายนิอามะ แวหามะ
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นายตัน ปิยะวงศ์
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นายสุรฤทธิ์ สุริยะสกุลชัยกรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นายโยธิน เขียวหวาน
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นายสมพร แซ่ตั้ง
กรรมการ

kfat_commitees_circle_template

นางสาวอุมารี บุญราช
กรรมการ

ขอคำปรึกษาได้ที่นี่ !