ประวัติสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
Kidney Friends Association of Thailand (KFAT)

 

วัตถุประสงค์สมาคม

1) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการและระหว่างผู้ป่วยโรคไตด้วยกัน
2) เพื่อผลักดันแนวทางการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและครอบครัว
3) เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ป่วยโรคไตจัดรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนโรคไต
4) เพื่อร่วมมือกับเครือข่ายอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไตและสังคมโดยรวม
5) เพื่อดำเนินการ หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

 

ขอคำปรึกษาได้ที่นี่ !