สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
Kidney Friends Association of Thailand (KFAT)

เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-3737, โทรสาร 02-248-3733
สายด่วน 083-833-3096 อีเมล: thaikidneyclub@hotmail.com

ขอคำปรึกษาได้ที่นี่ !